ISO 9001

Какво означава ISO
ISO – е съкращение от International Organization for Standardization (Международна организация по стандартизация).
Стандарти от серия ISO 9000
Групата стандарти на системата за управление на качеството ISO 9001 се състои от три международни стандарта:
•ISO 9000:2015 – съдържа принципите и основните понятия от управлението на качеството, описва съдържанието на сериите стандарти и съдържа списък с термините и тяхното значение при използването им.
•ISO 9001:2015 – определя изискванията за сертификация на системи за управление на качеството. Сертификатите издадени по предходната версия на този стандарт (ISO 9001:2008) са валидни до 15.09.2018.
•ISO 9004:2009 – ръководство за подобрения на системите за управление на качеството.
•ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт и се прилага в целия свят. ISO 9001 е приложим за всички области на стопанската дейност и фирми – от стартиращи фирми до международни корпорации.
Предимства:
Основните предимства при сертификация на Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 са:
•Подобряване на вашите пазарни позиции и създаване на конкурентни предимства
•Подобряване на ефективността на вашето предприятие
•Намаляване на грешките и рекламациите
•Подобряване на работата с доставчиците
•Подобряване на процесите и насочеността към клиента във вашата фирма
•Повишаване на доверието на вашите клиенти
•Значително намаляване на разходите
•Подобряване организацията на работата на целия персонал във фирмата.
Основните цели на стандарт ISO 9001 са:
•Да даде системен подход за повишаване на удовлетвореността на клиентите.
•Да създаде възможности и способности за предоставяне на продукти и услуги, които съответстват на изискванията на клиентите, на нормативните документи и на надзорните органи.

Принципи:
ISO 9001 се базира на следните основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:
•насоченост към клиента;
•лидерство;
•приобщаване на персонала;
•процесен подход;
•подобряване
•взимане на решения, основани на доказателства;
•управление на взаимоотношенията.

Как организацията получава сертификат за съответствие със стандарт ISO 9001?
Сертификатът за съответствие със стандарта ISO 9001 се издава от независима, акредитирана организация при положителни заключения от проведен одит.