ISO 14001

ISO 14001 – Система за управление на околната среда
Система за управление на околната среда ISO 14001 е модел на система за управление, базирана на принципа на непрекъснато усъвършенстване. Тя отговаря на изискванията на стандарт ISO 14001, който изисква участието на всички служители на всички нива организация, особено на висшето ръководство. Същността на системата е да се идентифицират аспектите на околната среда, както и законодателните и други изисквания, които се прилагат към тези аспекти и подходящото управление на тези аспекти. Основната задача на стандарта ISO 14001 е подкрепа на опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването по начин, който да отчита социално-икономическите нужди на бизнеса.
Какво е ISO 14001?
Стандарта ISO 14001 е за всички организации, независимо от вида и размера им. Този стандарт може да се използва от всяка организация, която има за цел:
да създава, прилага и поддържа система за управление на околната среда
да действа в съответствие с нейната установена политика по околната среда
да демонстрира, че спазва изискванията на стандарта чрез самооценка и самостоятелна
декларация, както и чрез потвърждение от трети страни – в това число акредитирани сертифициращи органи.
Предимства:
Основните предимства при сертификация в съответствие с ISO 14001 са:
•потенциални икономии и намаляване на потреблението на енергия и суровини
•намаляване на разходите за обезвреждане на отпадъци
•по-ниски такси, свързани с използването на природните ресурси
•по-ниски цени застраховка, произхождащи от намалението на риска
•подобряване управлението на организацията (планиране, определяне на цели и цели и програми)
•намаляване на вредното въздействие върху околната среда
•структуриран начин, по който да се извършва информацията и комуникацията
•повишено доверие на заинтересованите страни
•редовни вътрешни одити и одити от трети страни за бързо откриване на слаби места
•избягване на съдебни процеси (например по отношение на екологичните щети, аварии)
Как организацията ще получи сертификат за съответствие със стандарт ISO 14001
Сертификатът за съответствие със стандарт ISO 14001 се издава от независима, акредитирана организация при положителни заключения от проведен одит.