ISO 45001:2018

Какво е ISO 45001:2018?
ISO 45001:2018 е стандарт, който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да се даде възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравето и безопасността при работа и да подобрява постиженията си в тази област.
Основен акцент на стандарта е непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа.
ISO 45001:2018 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да намали или отстрани напълно рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа за своя персонал и други външни заинтересовани страни.
Основни предимства при сертификация в съответствие с ISO 45001:2018
Сертификацията на вашата внедрена система за управление на безопасността при работа по ISO 45001:2018 ви дава възможност:
•Да повишите информираността и мотивацията на служителите си за безопасност на работното място;
•Да гарантирате, че изпълнявате законовите и други изисквания за здраве и безопасност при работа;
•Да предотвратите инцидентите и трудовите злополуки;
•Да сведете до минимум авариите, престоите и прекъсванията на производството;
•Да намалите разходите за застраховки;
•Да подобрите репутацията си на сигурен и надежден бизнес партньор пред клиенти, доставчици, институции и инвеститори.
Как организацията ще получи сертификат за съответствие със стандарт ISO 45001:2018
Сертификатът за съответствие със стандарт ISO 45001:2018 се издава от независима, акредитирана организация при положителни заключения от проведен одит.