Обучения


Учебният център на СИБ провежда практически курсове за обучение по внедряване и поддържане на системи за управление. Всички наши курсове се водят от квалифицирани лектори и са разработени за да отговорят на конкретните нужди на бизнеса и системите за управление. Провеждаме публични и фирмени курсове на място.
Публичните курсове са отворени за участници от различни фирми и организации.
В тях провеждаме:
• Обучение по действащи стандарти за сертификация като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 39001, ISO 50001, SA 8000 и други.
• Обучение по прилагане на стандарти тип „ръководство за внедряване“ и „ръководство за подобрение“ от серията 9000, 10000, 14000, 31000 и други.
• Обучение на вътрешни одитори на системи за управление, съгласно ISO 19011.
• Практикум по развитие и подобрение на системи за управление – икономика на качеството, финансови и икономически ползи от системите за управление на качеството, управление на несъответствията, управление на риска и други.
Фирмените курсове за обучение на място имат за цел да предоставят специфични решения, които са съобразени с конкретни фирмени потребности. Нашите лектори притежават голям практически опит, включително мениджърски, консултантски и одиторски опит и са реално полезни за участниците
Ресурси на учебния център:
Оборудвани учебни зали, мултимедия, разработени учебни материали, казуси и тестове. Преподаватели – хабилитирани университетски преподаватели, експерти с дългогодишен практически мениджърски, консултантски, одиторски и преподавателски опит.