ISO 45001:2018

На 12.03.2018 г. Международната Организация по Стандартизация (ISO) публикува новия стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане. Стандартът замени съществуващия до момента стандарт BS OHSAS 18001:2007. Беше фиксиран гратисен период от 3 години за преход от BS OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018, като крайната дата за валидност на сертификатите издадени в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 е 12.03.2021 г.

В процеса на преход екипът на СИБ ще осъществява непрекъсната комуникация със сертифицираните клиенти за провеждане на одити за съответствие с новия стандарт, с цел да се гарантира продължаващото съответствие на системите за управление с ISO 45001:2018.

Ръководството на Сертификация и Инспекция България (СИБ), като отговорен партньор, иска да обърне внимание на клиентите, на които им предстои провеждането на първоначално сертифициране или ресертификация на СУ по ЗБУТ за следното:
• СИБ ще приема заявления за първоначална сертификация и ресертификация само по BS OHSAS 18001:2007 до 31.12.2018 г.
• След 01.01.2019 г. година до 31.12.2019 г. ще се приемат заявления за първоначална сертификация и ресертификация както по BS OHSAS 18001:2007, така и заявления за сертификация и ресертификация по новия стандарт ISO 45001:2018
• След 01.01.2020 година ще се приемат заявления за сертификация и ресертификация само по новия стандарт ISO 45001:2018.

Клиенти на СИБ, притежаващи сертификат на техните СУЗБУТ по стандарт BS OHSAS 18001:2007, на които по актуалната Програма за одити им предстои провеждането на Първи/Втори Надзорен или Ресертификационен одит в периода 01.01.2019 – 12.03.2021 г., трябва да имат предвид следното:

1. Трябва своевременно да актуализират своите Системи за управление (СУ) по ЗБУТ в съответствие с изискванията на новия стандарт ISO 45001:2018. Актуализацията може да се извърши самостоятелно и/или с помощта на външен консултант.
2. Трябва да проведат вътрешни одити и прегледи от ръководството на така актуализираните СУЗБУТ, с цел да се потвърди тяхната готовност за провеждане на външни одити от сертифициращите организации за преход към новия стандарт.
3. Това ще осигури възможност планираните по съществуващата програма одити (Първи/Втори Надзорен или Ресертификационен) да се проведат в рамките на планираните срокове съгласно договорите за сертификация със СИБ, което ще е икономически изгодно за фирмите.
4. При невъзможност да се проведат одити за преход към новия стандарт по време на редовен Надзорен или Ресертификационен одит, ще се наложи провеждането на извънреден одит за преход, за да се запази валидността на издадените до момента сертификати по BS OHSAS 18001:2007. Цената на такива одити ще бъде калкулирана съгласно процедурата за ценообразуване, действаща в СИБ.
5. За въпроси и допълнителни указания може да се обръщате към WEB-сайта на СИБ и на телефоните за връзка.